www.chourpratimakam.com  
   
 
________________________________________________________________
 
 
คุณชำนาญ ประติมากรรม
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี จำกัด
 
 
 
     คุณชำนาญ ประติมากรรม อยู่บ้านเลขที่ 30/3 หมู่ 6 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
 
     เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 093-6455695, 098-6289829
 
     เกิดวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2508 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ทะเบียนเลขที่ บอจ.นฐ.2455 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
 
 
 
 
 
ผลงานอนุสาวรีย์
 
๑. อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรทรงช้าง ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประดิษฐาน ณ อำเภอ พนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) ขนาดสองเท่าของพระองค์จริง ประดิษฐาน
ณ บริเวณหนองช้าง ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. รูปเหมือนพลตรีพระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) ขนาดกว้าง ๔๕ ซม. สูง ๗๐ ซม. แล้วเสร็จ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
๔. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประดิษฐาน
ในเขตจังหวัดพิษณุโลก แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
๕. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประดิษฐาน
ณ กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๔๔ จังหวัดยะลา แล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๔๕
๖. อนุสาวรีย์ท้าวศรีสุนทร (ท่านหญิงมุก) ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งขององค์จริง ติดตั้ง ณ กองกำกับการ ๙ กองบังคับการฝึกพิเศษ
ค่ายท่านมุก จังหวัดสงขลา แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
๗. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง
ณ กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๑๓ ค่ายพระพุทธยอดฟ้า อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
๘. เจ้าแม่กวนอิม ภาคพันมือ (เนื้อทองเหลืองพ่นสีทอง) ขนาดกว้าง ๑๐๙ นิ้ว สูง ๖ เมตร น้ำหนัก ๘ ตัน ติดตั้ง ณ วัดม่วง
ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
๙. อนุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ติดตั้ง ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐. อนุสาวรีย์ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) เป็นรูปราชฎร ๖ คน ติดตั้ง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
 
 
 
เยี่ยมชมผลงานบริษัท
 
 
| more
 
 
| more
 
 
| more
 
 
 
 
 
๑๑. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประดิษฐาน ณ
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๒. พระหลวงพ่อทวดพระนามาภิไธย ส.ก. ขนาดความกว้างหน้าตัก ๑๐ เมตร ความสูงประมาณ ๑๑ เมตร น้ำหนักโดยประมาณ
๔๐ ตัน (รมดำ) พร้อมแท่นประดิษฐาน ณ วัดห้วยมงคง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๓. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร พร้อมแท่นฐาน ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง
ประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าอาคารกองบัญชาการทหารสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๔. พระพุทธนวล้านตื้อเซียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙.๙๙ เมตร สูง ๑๕ เมตร ประดิษฐานอยู่บนเรือกุศลธรรม รูปแบบล้านนาโบราณ ขนาดกว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๗๒ เมตร ณ สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๕. พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร ๙๙ เซนติเมตร ณ ประเทศอินเดีย แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๖. พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง พร้อมพานพุ่ม จำนวน ๑ คู่
ประดิษฐาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จ.พิษณุโลก แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๗. พระพุทธมหานวมินทร์ศากยะมุนี ศรีวิเศษชัยชาญ ขนาดหน้าตัก ๖๓ เมตร หล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณวัดม่วง
จังหวัดอ่างทอง แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๘. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) ขนาดสูง ๒๖ เมตร ติดตั้ง ณ วัดโบสถ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๙. บุษบกประดิษฐานพระพุทธนวราชบพิตร ณ กองบัญชาการทหารสูงสุด แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
 
 
 
 
Untitled Document
 30/3 หมู่ 6 ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  093-6455695, 098-6289829  chour_cpi@yahoo.com
Copy Right © 2012 Chour Pratimakam, All Rights Reserved.